O projekcie

W ramach Aerozolowej Sieci Naukowej Poland-AOD rozpoczynamy projekt naukowo-dydaktyczy pt. „Czym oddychamy”. Jego głównym celem jest poznanie stanu jakości powietrza w miejscowości w której mieszkamy, poznanie zmienności czasoprzestrzennej koncentracji aerozolu znajdującego się przy powierzchni ziemi i procesów fizykochemicznych prowadzących do zmian w koncentracji cząstek w różnych skalach czasoprzestrzennych.  Monitoring zanieczyszczenia powietrza prowadzony w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, nadzorowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska obejmuje głównie większe miasta. Badania prowadzone w ramach sieci Poland-AOD pokazują, że epizody aerozolowe pojawiają się również w małych miejscowościach, gdzie nie są prowadzone rutynowe pomiary zanieczyszczenia powietrza. Pomiary proponowane w ramach niniejszego projektu dostarczą przybliżonych informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. Obserwacje koncentracji aerozolu przy użyciu prostego licznika nie mogą być używane, jako precyzyjne źródło informacji zgodne z wymaganiami technicznymi jakie stawia się przed aparaturą pomiarową pracującą w ramach standardowego monitoringu. Tego typu aparatura kosztuje z reguły kilkadziesiąt tysięcy złotych, co wymaga ogromnych nakładów finansowych. Mimo tych ograniczeń zgromadzone dane pozwolą na przeprowadzenie badań na temat procesów fizycznych prowadzących do powstawania i zaniku smogu. Dodatkowo, wyniki pomiarów będą porównywalne z danymi pochodzącymi z modeli transportu zanieczyszczeń oraz z obserwacjami satelitarnymi celem ich walidacji.

Startujemy obecnie z pierwszą fazą projektu. Podczas drugiego etapu planujemy prowadzić badania aerozolowej grubości optycznej przy użyciu fotometrów słonecznych, które są opracowywane w ramach sieci Poland-AOD. W tym przypadku dostarczymy w pełni profesjonalny sprzęt, który będzie kalibrowany, co roku a uzyskane dane mogą być używane w badaniach naukowych nad wpływem aerozolu na system klimatyczny.